1. část rekonstrukce školního statku v Opavě

Modernizace školního statku v Opavě – „Zřízení učeben včetně vybavení“

Název Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Adresa, tel., fax, e-mail Englišova 526, 746 01 Opava,tel. 553 607 100 email.: info@skstatek
00098752

 

Školní statek, Opava, příspěvková organizace s podporou svého zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, se snaží využít svůj potenciál jedinečného vzdělávacího zařízení na Moravě a ve Slezsku a účelně zmodernizovat své zastaralé nebo nevyužité prostory. I přesto, že v posledních letech neproběhla žádná větší investiční akce je školní statek v Opavě jedním z mála fungujících zařízení svého druhu v rámci České republiky a má možnost obnovit některé provozy, které byly kdysi účelně vybudovány a byly chloubou zemědělského vzdělávání.

V 1. fázi proběhla modernizace zázemí pro výuku v centru areálu a úplné dobudování areálu školy a školního statku bez zastaralých odloučených pracovišť. Školní statek měl ve svém rozsáhlém areálu spoustu nevyužitých místností a prostor, které byly možné využít jenom po celkové rekonstrukci. Spolupracující Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, která se školním statkem sousedí a jíž školní statek poskytuje zázemí pro praktickou výuku, má naprostý nedostatek prostor. Škola má 100 % naplněnou kapacitu 610 žáků, má nedostatek odborných učeben a laboratoří pro výuku. Navíc využívala 2 km vzdálené odloučené pracoviště Olomoucká 18, Opava, což značně komplikovalo výuku a přesuny žáků a pedagogů. Rekonstrukcí nevyužitých prostor školního statku se vyřešil nedostatek výukových prostor pro žádanou školu, zmodernizovalo se zázemí výuky a umožnilo se opuštění a jiné využití odloučeného pracoviště.

Předmětem akce byly stavební práce týkající se rekonstrukce nevyužitých prostor a zřízení odborných učeben dvou objektů včetně zázemí v areálu uživatele, tj. školního statku a jejich vybavení nábytkem.
Stavba byla rozdělena do následujících stavebních objektů:

SO 01 – Byly provedeny stavební úpravy ve středové části objektu, vybourány veškeré příčky a stávající dřevěný trámový strop. Dále byly odstraněny povrchy podlah vč. části podkladních betonových vrstev, výplně otvorů a budou demontovány veškeré vnitřní instalace. Nové příčky v rámci nové dispozice byly provedeny tradiční technologií, dozděn byly vstup v obvodové stěně, strop byl proveden z prefa nosníků s vloženými keramickými tvarovkami a bylo provedeno příčné ztužení krovu. Nově byla provedena vzduchotechnika, vnitřní instalace vody, elektro, kanalizace a topení (zdrojem tepla je stávající centrální kotelna). Následně byly prostory vybaveny školním a kancelářským nábytkem a byla vybavena chemická laboratoř. Vznikla zde chemická laboratoř, multimediální učebna, 2 kanceláře a sociální zázemí pro moderní výuku.

SO 02 – Stavební úpravy byly provedeny v severovýchodní části objektu, především v 2. NP, kde byly vybourány veškeré nenosné příčky a povrchy podlah, výplně otvorů a demontovány byly veškeré vnitřní instalace. V prostorách 1. NP byly částečně vybourána podlaha v místě pro betonový základ sloupu podepírajícího vložený ocelový průvlak. Nové příčky v rámci nové dispozice byly provedeny tradiční zděnou technologií, byly zazděny dva okenní otvory. Nově byla provedena vnitřní instalace vody, elektro, kanalizace a topení (zdrojem tepla je stávající centrální kotelna). Následně byly prostory vybaveny školním a kancelářským nábytkem. Vznikly zde 3 učebny, kanceláře a sociální zázemí, které umožnily opustit nevyhovující odloučené pracoviště a modernizovat výuku vyšší odborné školy do uceleného areálu.

 

Termíny přípravy a realizace akce

 

název etapy

zahájení 

dokončení

vypracování a schválení investičního záměru akce

07

2017

08

2017

zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace

 

 

 

 

vypracování a schválení projektové dokumentace

 

 

 

 

zadání akce ( stavební části stavby)

05

2017

07

2017

zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)

08

2017

09

2017

realizace stavební části akce

08

2017

03

2018

realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)

09

2017

03

2018

závěrečné vyhodnocení akce

04

2018

05

2018

 

Celkové náklady stavby (akce)  v tis. Kč:    

 

náklady

rok 2017

rok 2018

celkem

investiční celkem

7 500

4 750

12 250

z toho náklady na

přípravu a zabezpečení výstavby *)

710

33

743

realizaci stavební části

6 790

4 717

11 507

realizaci technologické části

 

 

 

 

pořízení strojů a zařízení (SZNN)

 

 

 

ostatní **)

 

 

 

neinvestiční celkem

0

0

0

z toho náklady na

přípravu a zabezpečení výstavby *)

 

 

 

realizaci stavební části

 

 

 

realizaci technologické části

 

 

 

drobný hmotný investiční majetek

 

 

 

ostatní**)

 

 

 

Náklady stavby (akce) celkem

7 500

4 750

12 250

 

Zdroje financování v tis. Kč:

 

zdroje

celkem

investiční celkem

12 250

z toho

investiční dotace ze státního rozpočtu *)

 

investiční dotace z rozpočtu kraje

10 250

investiční fond školního statku

2 000

jiné **)

 

neinvestiční celkem

0

Zdroje stavby (akce) celkem

12 250

 

Celá 1. etapa modernizace školního statku byla úspěšně zrealizovaná, stavby prošly kolaudačním řízením a jako odloučené pracoviště byly zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení a od 1. 9. 2018 budou využity k výukovým účelům. Současně bylo k 1. 8. 2018 předáno odloučené pracoviště Olomoucká 18, Opava Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace zřizovateli k dalšímu využití.

Tato část rekonstrukce tak vedla k větší ucelenosti areálu školy a školního statku, využití nefunkčních prostor, modernizaci výuky a jejího zázemí, většímu propojení školy a školního statku.

To vše s výraznou pomocí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zapojením vlastního investičního fondu školního statku. Započala tak modernizace praktické výuky velmi žádané zemědělské školy a sousedícího unikátního zařízení školního statku.