2. část rekonstrukce školního statku v Opavě

Modernizace školního statku v Opavě – „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů – bourací práce a inženýrské sítě“

 

Název Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Adresa, tel., fax, e-mail Englišova 526, 746 01 Opava,tel. 553 607 100 email.: info@skstatek
00098752

 

Školní statek, Opava, příspěvková organizace s podporou svého zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, se snaží využít svůj potenciál jedinečného vzdělávacího zařízení na Moravě a ve Slezsku a účelně zmodernizovat své zastaralé nebo nevyužité prostory. I přesto, že v posledních letech neproběhla žádná větší investiční akce je školní statek v Opavě jedním z mála fungujících zařízení svého druhu v rámci České republiky a má možnost obnovit některé provozy, které byly kdysi účelně vybudovány a byly chloubou zemědělského vzdělávání.

Odloučené pracoviště Farma se nachází na pozemcích kat. území Opava předměstí, mapový list Opava 9-/1.Opava 9-4/1. Celé středisko bylo značně rozsáhlé, v dané době využívané max. z 30 % ke svému účelu, statkem ani školou do budoucna nevyužitelné ve stávajícím rozsahu. Stáje byly naprosto zastaralé, opuštěné, neschopné ekonomicky rozumné modernizace v daném rozsahu. Novým vedením statku v roce 2014 bylo navrženo částečné zachování střediska v rozsahu asi 2/3, rekonstrukce 3 zastaralých objektů na výukové stáje skotu, prasat a prostory pro uskladnění drahé zemědělské techniky, úpravy ostatních budov a technologií, jejich modernizace a sladění do uceleného systému. Zbytek střediska byl navržen k prodeji. Areál tak bylo možné uceleně oddělit, zmenšit a zmodernizovat pro výukové využití.

Na základě toho byla část odloučeného pracoviště Krajským úřadem Moravskoslezského kraje prodána firmě Hon s.r.o. k 31. 3. 2016 za 15 000 000,– Kč.

Následně byla připravena projektová dokumentace s názvem „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“, projektantem byl Hutní projekt Frýdek Místek, projektovaná cena 150 000 000,– Kč.

Součástí projektu modernizace je:

·  Demolice stávajících stájí a výstavba inženýrských sítí – jedná se o demolici 3 zchátralých stájí a výstavbu sítí pro nové stáje a sklad strojů.

·  Výstavba nové stáje pro skot včetně moderního vybavení. Projektována je stáj pro cca 100 ks skotu s produkcí mléka, moderními technologii, zázemím odborné učebny a sociálním zázemím. Ve stáji je většina činnosti zajištěna automaticky, například řízení klimatu dle meteo stanice, odklízení výkalů dle předem naprogramovaného intervalu pomocí speciálních lopat, automatické přihrnování krmiva atd. Dojírna pro krávy bude vybavena moderní technologií, kdy každá kráva bude mít krční respondery (obojky), které budou zajišťovat komplexní údaje, například identifikaci krav na dojírně, vážení dojnic, rozbor na složky v mléce (tuk, bílkovina) a somatické buňky, sledování aktivity zvířat, sledování doby žraní (příjem krmení), sledování blížícího se porodu, dávkování krmiva v automatickém krmném boxu, přičemž všechny tyto informace se ukládají do programu, který tvoří různé sestavy tykající se užitkovosti a zdravotního stavu zvířete. Software umožňuje vzdálený přístup a ovládání pomocí IT techniky (tablet, PC).

·  Výstavba nové stáje pro prasata včetně moderního vybavení. Jedná se o menší stáj pro prasata, kde bude zajištěn komplexní produkční vývoj zvířete v malých počtech. Stáj bude vybavena moderní technikou, která se stává běžnou součástí stájí, např. automatické krmení prasat.

·  Výstavba skladu strojů – jedná se o výstavbu jednoduchého objektu určeného k uskladnění strojů a zemědělské techniky, sklad strojů bude napojen na stávající objekt s učebnou kancelářemi a sociálním zázemím.

·  Skladovací nádrž na kejdu.

V období březen 2018 až srpen 2018 proběhla 1. část rekonstrukce farmy s názvem „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů – bourací práce a inženýrské sítě“,.

Zhotovitelem byla firma POHL s.r.o. za částku 16 789 062,– Kč bez DPH, investorem Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Byla provedena demolice stávajících stájí a výstavba inženýrských sítí – jedná se o

Dalším úkolem je vyhledání finančních zdrojů pro realizaci výstavby 3 nových objektů – výukových stájí pro chov skotu, pro chov prasat a skladu strojů.

Vlastní rekonstrukce financována Školním statkem v Opavě:

Rekonstrukce stáje pro odchov masného skotu (odchovna býků) – výkrm skotu byl přesměrován z objektů určených k likvidaci do nevyžívané stavby starého kravína kde byla nutná rekonstrukce (vybetonování podlah, zábrany, oprava střechy, fasáda, vrata, okna). Rekonstrukce proběhla v termínu listopad 2017 – březen 2018 a vyžádala si náklady cca 400 000,– Kč.