3. část rekonstrukce školního statku v Opavě

Modernizace školního statku v Opavě – „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“

 

Název Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Adresa, tel., fax, e-mail Englišova 526, 746 01 Opava,tel. 553 607 100 email.: info@skstatek
00098752

 

Školní statek, Opava, příspěvková organizace s podporou svého zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, se snaží využít svůj potenciál jedinečného vzdělávacího zařízení na Moravě a ve Slezsku a účelně zmodernizovat své zastaralé nebo nevyužité prostory. I přesto, že v posledních letech neproběhla žádná větší investiční akce je školní statek v Opavě jedním z mála fungujících zařízení svého druhu v rámci České republiky a má možnost obnovit některé provozy, které byly kdysi účelně vybudovány a byly chloubou zemědělského vzdělávání.

Celková rozloha skleníkové plochy kat. území: Opava – Předměstí, pozemky parcelní č. 2371/11, 2371/12, 2371/13, 2371/15 byla 0,75 ha. Skleníky byly v únoru 2012 uzavřeny, chátraly a byly svému okolí nebezpečné. Středisko je zastaralé, energeticky náročné a z velké části opuštěné. Za daného stavu statek nebyl schopen skleníky využít a ekonomicky zajistit. Novým vedením Školního statku v Opavě byl dán v roce 2014 návrh celý areál skleníků zlikvidovat a nahradit jej menším a moderním skleníkovým areálem s učebnou a odpovídajícím sociálním zázemím pro výuku, funkční zelinářskou a okrasnou zahradou, Garden centrem navazujícím na současné zahradnické prodejní plochy a prodejnu. Fóliovníky budou na mnohem menší rozloze, avšak s využitím nejnovějších technologií budou odpovídat požadavkům moderní výuky. Zbylou praxi ve specializovaných velkých podnicích škola zajistí jako doposud u firem. V okolí Opavy jsou výtečné firmy, s nimiž na velkovýrobní technologii pěstování zahradnických výpěstků škola spolupracuje. Další rozsáhlý výukový areál skleníků tak není potřeba, není jistota ekonomické návratnosti takové investice. Současně však nebylo možné zanechat rozsáhlý chátrající areál, který nejen hyzdí okolí, ale je také svému okolí velmi nebezpečný a jeho zabezpečení je nákladné a málo funkční.

V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace – „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, projektantem byl Ing. Karel Grygera. stavební povolení č.j. MMOP 114477/2016 ze dne 10.10.2016

V období březen 2018 až srpen 2018 proběhla 1. část rekonstrukce farmy s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“ Zhotovitelem byla firma AWT Rekultivace a.s. za částku 2 362 579,57 Kč bez DPH, investorem Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Byla provedena demolice stávajícího skleníkového areálu, navezení zeminy, vyrovnání terénu a oplocení areálu prodejních ploch.

Byla vysoutěžena také část stavební s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ V soutěži zvítězila firma TEST Ostrava s.r.o. s částkou 10 194 414,– Kč bez DPH. Tato firma však od smlouvy před zahájením prací odstoupila.

Následně byla vysoutěžena  část stavební s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ v opakované soutěži.  Vítězem soutěže se stala firma MH – stavby s.r.o.

Stavební práce byly zahájeny v květnu 2019.

Cílem  „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, je výstavba nových skleníků včetně zázemí – vybudováním dvou menších skleníků bude pokryta základní potřeba pro výuku žáků a činnosti zahradnictví. Zároveň dojde k rekonstrukci zázemí pro žáky a zaměstnance statku, tedy menší učebny, šatny a sociálního zařízení.