Modernizace školního statku v Opavě – „Zřízení učeben včetně vybavení“

 

Název Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Adresa, tel., fax, e-mail Englišova 526, 746 01 Opava,tel. 553 607 100 email.: info@skstatek
00098752

 

Předmětem akce pro další modernizaci Školního statku v Opavě byly stavební práce týkající se rekonstrukce nevyužitých prostor areálu  „drobnochovu“ včetně zázemí v areálu uživatele, tj. školního statku a jejich vybavení nábytkem a učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. Stavba navazovala na 1. část rekonstrukce školního statku  a zřízení učeben včetně vybavení SO 01 a SO 02.

Cílem bylo zachování střediska v plném rozsahu a doplnění celého areálu drobnochovu o rekonstrukci téměř 6 let nevyužívaných a morálně i fyzicky zastaralých prostor v 1. nadzemním podlaží (budova parcelní číslo 2550/10 kat. území Opava předměstí, mapový list Opava 9-4/4). Jedná se o provoz, který je jedinečný a nemá alternativu v nejbližším okolí. V současné době je velice intenzivně využíván k výuce chovu drobného zvířectva. Na středisku drobnochov se nachází také chov koní, působí zde jezdecký oddíl. Součástí drobnochovu jsou přidružené pozemky, které slouží jako park a plocha pro výuku jezdectví. V areálu se nachází restaurační zařízení „Koliba“, které je v pronájmu.

Budova drobnochovu je rozdělena do dvou podlaží. V přízemí jsou umístěny stáje, šatny a technické zázemí drobnochovu. 2. podlaží je prázdné, nevyužívané, opuštěné po předchozím nájemci. To bylo předmětem rekonstrukce a zřízení výukových učeben praxe, které budou sloužit i k výuce žáků a studentů, či vzdělávání dospělých.

V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace – „Modernizace odborných učeben ve školním statku Opava“, projektantem byl Ing. Karel Grygera.

V období srpen 2016  až duben 2018 proběhla 1. část rekonstrukce s názvem  „Modernizace školního statku v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení“a.s. za 12 500 000,– Kč bez DPH proběhla výstavba učeben SO 01 a SO 02 . Realizátorem byla firma Unicont Opava s.r.o.

V období  listopad 2019 – červenec 2020 proběhla 2. část rekonstrukce s názvem  „Modernizace školního statku v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení“ za 4 900 000,– Kč bez DPH proběhla výbava učeben SO 01 a SO  a výstavba učeben SO 03 včetně vybavení.  Realizátorem byla firma RMK s.r.o. se sídlem v Opavě. Tato etapa proběhla v rámci projektu ITI Ostravské aglomerace

Charakteristika projektu:

1. Název školy Školní statek, Opava, příspěvková organizace
2. Operační program IROP
3. Oblast podpory (číslo a název) Výzva č. 25 – Střední a vyšší odborné školy II.
4. Název projektu „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava“

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci, vybudování a modernizaci dvou přírodovědných učeben, multimediální učebny, chemické laboratoře a souvisejících prostor a pořízení vybavení.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě s využitím potenciálu modernizovaných prostor Školního statku v Opavě. Specifickým cílem je zvýšení kvalifikační úrovně absolventů, zatraktivnění výuky pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.

Výstupy projektu

V rámci projektu budou vybudovány a zmodernizovány celkem čtyři odborné učebny včetně souvisejících prostor a pořízení vybavení. Jedná se o dvě přírodovědné učebny, multimediální učebnu a chemickou laboratoř. Všechny zřízené učebny budou bezbariérové dostupné.

Náklady projektu

Celkové náklady projektu činí 17 783 001,86 Kč včetně DPH.

Realizace projektu

Projekt je realizován v období od 8/2017 do 1/2021.

 

Projekt je zaměřen na rekonstrukci, vybudování a modernizaci dvou přírodovědných učeben,

multimediální učebny a chemické laboratoře ve Školním statku v Opavě, organizaci zřizované

Moravskoslezským krajem. Hlavním účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce v klíčových kompetencích. Cílem je zefektivnit a zatraktivnit výuku předmětů a oborů požadovaných trhem práce.

Školní statek v Opavě je hlavním pracovištěm praktické výuky žáků sousední Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace. Byl nadčasově vybudován pro praktickou zemědělskou a zahradnickou výuku, avšak časem morálně i fyzicky zastaral a nyní vyžaduje zásadní modernizaci. Jednou z částí modernizace Školního statku je právě vybudování a rekonstrukce přírodovědných učeben, multimediální učebny a chemické laboratoře a s tím souvisejících prostor, které budou využívat nejen žáci vykonávající praktickou výuku ve Školním statku, ale také žáci v rámci výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace patří mezi nejlepší školy ve svém oboru v republice. Škola dosahuje nadprůměrných výsledků a je také centrem celoživotního vzdělávání se spektrem profesních kvalifikací, přednášek, workshopů, čímž se vytváří značný potenciál pro další rozvoj školy a statku ve společné symbióze. Má obrovský zájem žáků o studium a je kapacitně zcela naplněna a učebny již nelze dále navyšovat. Ideální je proto využití sousedního školního statku, kde v rámci jeho rekonstrukce dojde k modernizaci a rekonstrukci učeben tak, aby výuka odpovídala dnešním standardům.

 

Projekt je koncipován jako dvouetapový.

První etapa projektu zahrnuje aktivity týkající se modernizace a vybudování multimediální učebny a chemické laboratoře včetně souvisejících prostor a také základního vybavení (nábytek, IT vybavení a vybavení laboratoře). Tyto aktivity již byly zrealizovány v 1. etapě jako rekonstrukce SO 01 a SO 02 a prostory byly v květnu 2018 zkolaudovány. Veškeré činnosti se uskutečnily v hlavní budově statku na ul. Englišova.

Druhá etapa projektu v rámci 4. etapy rekonstrukce zahrnuje nákup rozšiřujícího IT vybavení a vybavení nábytkem multimediální učebny a odborného vybavení chemické laboratoře a kompletní rekonstrukci dvou přírodovědných učeben a souvisejících prostor včetně bezbariérovosti v areálu drobnochovu. Přírodovědné učebny budou sloužit k výuce spektra přírodovědných předmětů, neboť škola má zemědělské a přírodovědné zaměření svých oborů.

Hlavní aktivity projektu:

- vybudování multimediální učebny a chemické laboratoře a souvisejících prostor,

- vybudování dvou přírodovědných učeben včetně souvisejících prostor v areálu   drobnochovu,

- pořízení IT a prezentační techniky do učeben (mini PC),

- pořízení nábytku do učeben,

- pořízení odborného vybavení do chemické laboratoře (pomůcky, přístrojové vybavení),

řešení bezbariérovosti všech prostor.

 

Doplňkové aktivity projektu:

zavedení metody CLIL do výuky chemie,

vedení přírodovědného kroužku,

spolupráce se 3 základními školami při dnech příodovědného vzdělávání v modernizovaných učebnách.

Projekt ve svých dílčích aktivitách ovlivní všech 606 žáků střední školy, 38 studentů vyšší odborné školy a žáky spolupracujících základních škol.