O Statku

Posláním Školního statku v Opavě je vytvářet podmínky pro praktické vyučování žáků středních zemědělských a zahradnických škol podle jejich vzdělávacích programů.

Statek hospodaří na zhruba 575 hektarech orné půdy. Zaměřuje se na pěstování ozimé pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, máku, vojtěšky a kukuřice.

Živočišná výroba je v současné době omezena na chov skotu. Nová nosná koncepce, k níž se uvažuje kupříkladu přiřadit ukázkové malé chovy zvířat, je ve vývoji.

Se zřetelnou revitalizací se počítá rovněž v okrasném zahradnictví. Statek chce udržet a pozvednout úroveň nabídky celoroční produkce řezaných květin a zeleně. V tomto směru hodlá investovat do výstavby nového, technologicky moderního skleníku.

Drobný chov zvířectva a koní školního statku je jedinečný a v nejbližším okolí nemá alternativu. Působí zde jezdecký oddíl.

V rámci doplňkových aktivit školní statek nabízí i služby od silniční a motorové dopravy, oprav vozidel, demoličních a zemních prací až po provádění rekvalifikačních nebo vzdělávacích kurzů a odborných školení.

Historie

1920 – zřízení Státní střední hospodářské školy v Opavě
1922 – změněn název na Státní vyšší hospodářská škola
1923 – zahájení praktické výuky žáků na vlastním školním hospodářství (dnešním školním statku)
1927 – přestěhování školy do nově vybudovaných prostor
1934 – školní statky prohlášeny za samostatné podniky, spravované podle zásad obchodního hospodářství
1942 – zemědělské školství pod správou tehdejšího ministerstva školství, školní statky řízeny ministerstvem zemědělství a lesnictví
1952 – vrchní správa a dozor nad zemědělskými školami a statky přísluší ministerstvu zemědělství
1960 – zařazení zemědělského školství do jednotné školské soustavy
1964 – převzetí „cukrovarské ekonomie“ do struktur školního statku (na 440 ha výměry půdy)
1971 – rozšiřování kapacit a modernizace provozů
1974 – převzetí školního statku ve Stěbořicích (na 650 ha výměry půdy)
1978 – další rozšiřování výměry půdy převzetím od sousedních JZD (na 850 ha výměry půdy)
1990 – Ministerstvem školství navráceno škole čestné označení „Masarykova“
2001 – funkce zřizovatele školního statku přechází na Moravskoslezský kraj
2012 – Rada kraje jmenuje nového ředitele školního statku na dobu určitou (do doby jmenování ředitele na základě vyhlášeného konkurzního řízení)
2014 – Rada kraje jmenuje nového ředitele školního statku na základě vyhlášeného konkurzního řízení