Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010581

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci, vybudování a modernizaci dvou přírodovědných učeben, multimediální učebny, chemické laboratoře a souvisejících prostor a pořízení vybavení.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě s využitím potenciálu modernizovaných prostor Školního statku v Opavě. Specifickým cílem je zvýšení kvalifikační úrovně absolventů, zatraktivnění výuky pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.

Výstupy projektu

V rámci projektu budou vybudovány a zmodernizovány celkem čtyři odborné učebny včetně souvisejících prostor a pořízení vybavení. Jedná se o dvě přírodovědné učebny, multimediální učebnu a chemickou laboratoř. Všechny zřízené učebny budou bezbariérové dostupné.

Náklady projektu

Celkové náklady projektu činí 17 783 001,86 Kč včetně DPH.

Realizace projektu

Projekt je realizován v období od 8/2017 do 1/2021.