Modernizace Školního statku v Opavě s využitím chytrých řešení (stručný popis projektu)

 

Školní statek v Opavě je samostatnou příspěvkovou organizací kraje, jejímž posláním je vytvářet podmínky pro praktické vyučování žáků středních zemědělských a zahradnických škol. Otázka další existence a rozsahu vykonávaných činností statku je předmětem analýz od roku 2005. V roce 2014 bylo vedením kraje rozhodnuto o podpoře statku směrem k činnosti organizace zaměřené na vzdělávání žáků, ale prozatím bez finanční investice. Zásadním problémem je potřeba výrazné modernizace statku, a to v oblasti živočišné i rostlinné výbory. Statek byl po desetiletí nejmodernější vzdělávací institucí svého oboru v ČR a jako jeden ze tří statků v ČR má potenciál se na toto místo znovu vrátit. Zároveň by se touto modernizací statek stal centrem zemědělského školství nejen v našem kraji, ale také lídrem v ukázce nových technologií využitelných v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání v zemědělství.

Činnost statku je zaměřena na živočišnou výrobu (nyní omezena na chov skotu), rostlinnou výrobu (obhospodařuje 585 ha zemědělské půdy; produkce tržních plodin, např. pšenice, ječmen, řepka), zahradnictví, drobnochov (kozy, ovce, koně – jezdecký oddíl) a doplňkové aktivity (silniční doprava).

Ekonomickým rozporem v činnosti statku je skutečnost, že vzdělávací potřeby školy vyžadují co největší pestrost zemědělské činnosti, kdežto rentabilita provozu statku naopak vyžaduje maximální specializaci činností. Roční obrat statku je 37 mil. Kč a příspěvek zřizovatele na provoz se pohybuje kolem 3 mil. Kč.

 

Modernizace statku obsahuje tyto části:

1)     Hlavní areál statku: rekonstrukce  zastaralých a nefunkčních prostor pro vybudování učeben vyšší odborné školy se zázemím, chemické laboratoře, multimediální učebny, kanceláří a sociálního zázemí, opuštění odloučeného pracoviště školy Olomoucká 18, Opava

2)     Farma: likvidace starých nefunkčních objektů prodej části areálu, vybudování moderní výukové stáje pro skot, stáje pro prasata, skladu strojů, demolice, inženýrské sítě, možná nadstavba -  nová posklizňová linka, silo, kompostárna, silážní jámy, mobilní sýrárna

3)     Skleníkový areál: demolice starých nefunkčních skleníků, výstavba nového menšího areálu skleníků, kotelna na biomasu, garden centrum ve spolupráci se zahradnickou fakultou Mendelu, rekonstrukce zázemí pro žáky a zaměstnance, možná nadstavba – multimediální terénní učebna

4)     Drobnochov: rekonstrukce bývalé kavárny na učebny včetně zázemí pro žáky a zaměstnance, odvodnění kolbiště, možná nadstavba – výstavba víceúčelové haly (jízdárna pro koně, základní pracovní operace a prezentace zemědělské techniky)

5)     Výukové středisko praxe: rekonstrukce zastaralého a nefunkčního kravínu na objekt pro uskladnění drahé zemědělské techniky včetně testačního střediska

Možná nadstavba:

6)     Ovocná školka: venkovní odpočinkové a poznávací zahrady, zázemí pro žáky a zaměstnance

7)     Hlavní areál statku: oprava střech hlavních budov, zázemí pro zpracování a výrobu medu, rekonstrukce společenské místnosti a kuchyně

8)     Moderní zemědělská technika: 2 traktory, sklízecí mlátička, secí stroj, postřikovač aj.

9)     Související náklady: opravy komunikací, oplocení, vodovodní přípojka, rekonstrukce bazénu v rehabilitačním centru, digitální tabule

10)  Stabilizace půdního fondu: získání pozemků do majetku kraje od Pozemkového fondu, města, nebo koupí od soukromých majitelů v minimální výměře 250 ha – nesouvisí přímo s modernizací statku

 

Možné nadstavbové využití moderních technologií a chytrých řešení lze rozdělit do dvou kategorií:

1)     Chytrá řešení budov: montáž fotovoltaiky na střechy budov; tepelná čerpadla; kotelna na biomasu; řízení klimatu ve stájích prostřednictvím meteo stanice; automatické přihrnování krmiva ve stáji; automatické zavlažovací, větrací a světelné systémy ve sklenících;

2)     Chytré technologie: moderní technologie chovu zvířat zahrnující identifikaci zvířat v dojírně, sledování přírůstků, krmení, pohybu, blížícího se porodu zvířat aj. vše prostřednictvím softwaru instalovaného žákům do tabletu nebo PC; interaktivní multimediální venkovní učebna (panelové infokoutky u jednotlivých druhů rostlin v garden centru); zemědělská technika s využitím nejmodernější technologie (traktory s GPS a ovládacím softwarem v tabletu – nastavení trasy traktoru, secí dávky aj. v tabletu a spuštění samonaváděcího provozu); laboratorní množení rostlin (in vitro – klonování rostlinného materiálu).